How can we help you ?

Get In Touch

 •   Shanta Plaza, Gyaneshwor
 •   +977 1 4545941 / 4545942
 •   info@suryajyotilife.com

Get Surya Jyoti Mobile App

   
24*7 access anytime anywhere


Scan QR code to download app
 • Shanta Plaza, Gyaneshwor
 • +977 1 4545941 / 4545942
 • info@suryajyotilife.com

लोकतान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियासँग सम्बन्धित सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव 1718 (2006) अन्तर्गतको प्रतिबन्धित सूची

UNSCR 1533 (2004) अन्तर्गत थप गरेका “added entries of individualsand entities

MOHA Sanction List

UN Sanction List

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण - AML/CFT सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु ।

१. सम्पत्ति शद्धीकरण तथा आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८१

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०

  ३. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी बीमा क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्ययोजना(२०७६-२०८१) कार्यान्वयन सम्बन्धमा

   ४. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५

    ५. बीमा क्षेत्रका लागि जारी सदाचार निति, २०८०

     ६. AML-CFT Circular NIA

      ७. शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि रिपोर्टिङ सम्बन्धि दिशानिर्देश

      ८. Guideline for Suspicious Transaction Indicator, 2024