How can we help you ?

Get In Touch

  •   Shanta Plaza, Gyaneshwor
  •   +977 1 4545941 / 4545942
  •   info@suryajyotilife.com

Get Surya Jyoti Mobile App

   
24*7 access anytime anywhere


Scan QR code to download app
  • Shanta Plaza, Gyaneshwor
  • +977 1 4545941 / 4545942
  • info@suryajyotilife.com
Image of Surya Jyoti Life Insurance's Notice titled Renewal Waiver Campaign

यस कम्पनीबाट जारी गरिएका व्यतित बीमालेख मिति २०८० चैत्र २६ गते भित्र नवीकरण गराउने बीमितहरुलाई लाग्ने ब्याजमा ३५% छुट प्रदान गरिने भएकोले यस अवसरको फाइदा उठाई बीमालेख सक्रिय बनाउनु हुन यो सूचना जारी गरिएको छ ।


#latefeewaiver #suryajyoti #jeewankolagi